СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол обявява търг с явно наддаване за наем на земеделска земя,собственост на училището за 3 стопански години.

Заповед

Условия:
1. Заявление на участие в търга се подават до 16.30 часа на 11.05.2017г. / четвъртък / в канцеларията на СУ „Св.Кл.Охридски“, гр. Дългопол, ул. „Цар Симион“ №50
2. Търгът ще се проведе на 12.05.2017г./петък/ от 10.00 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол, ул. „Цар Симеон“ №50
3. Участниците в търга участват за всички имоти в дадено землище, като нямат право да ги разделят.
4. При липса на кандидати процедурата по т.2 от настоящата Заповед се провежда след 7 дни при същите условия на същото място и време.
5. Възлагам подготовката, огранизацията, обявяването и провеждането на търга на комисия в състав:
Председател: Людмила Андонова- Главен счетоводител в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол
И членове:
Виолета Андонова – Касиер-домакин в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол
Снежана Кръстева – Счетоводител в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол
Диана Станева – ЗАС в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол

*Снимков материал: google.bg